Názov projektu:

 

 

 

Lokalita:

Informačné stredisko enviromentálnej výchovy Šomoška

 

 


Šiatorská Bukovinka - HRAD ŠOMOŠKA

Hrad Šomoška je kultúrnou pamiatkou zapísanou v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok SR pod Č. Ss 2582. Hrad Šomoška vznikol pravdepodobne koncom 13. storočia, ako strážny hrad na cestnom ťahu z Novohradu na juh.Dispozícia objektu je výsledkom niekoľkých stavebných etáp.Pôvodný hrad mal pravdepodobne trojuholníkový pôdorys vymedzený obvodovou hradbou.V stredoveku bola dispozícia rozšírená o vstupnú vežu a palác na východe.Pre súčasnú podobu hradu mali zásadný význam prestavby v 16.storočí,keď bolo opevnenie zosilnené nárožnými baštami.Napriek negatívnym zásahom do hradu v minulosti je hradná zrúcanina charakterizovaná značným rozsahom zachovaných muriv architektonických detailov,ojedinele aj technologických detailov a povrchových úprav.
Obec Šiatorská Bukovinka v úzkej spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia v aktívnej snahe o sprístupnenie hradu pre verejnosť sa podujala v rámci CHKO Cerová vrchovina vybudovať na hrade Šomoška informačné stredisko environmentálnej výchovy. Realizácia tohoto zameru zviditeľní atraktívne prostredie prírodnej rezervácie. Vzhľadom na priamy kontakt so štátnou hranicou s Maďarskou republikou, je potrebné, aby dodávatel' rešpektoval medzištáIne zmluvy a dohovory.

Ďalším projektom,ktorý je v súčastnosti v štádiu príprav je: Projekt na prestavbu materskej školy na viacúčelový objekt.